VUJE, a.s.

Seminar Biometria v praxi

Inštrukcie

Predbežný časový harmonogram seminára:

09.00           Začiatok seminára (zasadacia miestnosť C041)
09.00–09.15 Otvorenie a úvodný príhovor
09.15–12.30 Teoretická časť – Prednášky (10.30–10.45 prestávka)
12.35–13.30 Obed
14.00–16.00 Praktická časť – Reálne ukážky aplikácií a zariadení (ShowRoom – miestnosť C047)
16.00           Ukončenie seminára

Rokovací jazyk:

 • angličtina (zabezpečený preklad)
 • slovenčina

Termíny:                               

Uzávierka prihlášok:  24. 04. 2009 
Uzávierka účastníckej platby: 27. 04. 2009
Termín seminára: 29. 04. 2009


Miesto konania:

 • teoretická časť
  zasadacia miestnosť C041
  hlavná budova VUJE, a.s.
  Okružná 5, Trnava
 • praktická časť
  ShowRoom – miestnosť C047
  hlavná budova VUJE, a.s.
  Okružná 5, Trnava

Účastnícky poplatok:

 • 50 EUR za osobu

Poplatok uhrádzajte až po doručení odpovede s potvrdením Vašej účasti.
Poplatok zahrňuje vložné, občerstvenie, kávu, obed a informačné materiály.
Účastník, za ktorého nebude uhradený poplatok v stanovenom termíne, bude vyškrtnutý zo zoznamu účastníkov.
Uhradený účastnícky poplatok sa nevracia.
Ak sa prihlásený účastník nemôže zúčastniť, môže ho nahradiť iná osoba.

Bankové spojenie:
Banka: Tatrabanka
Číslo účtu: 2626760676/1100
IBAN: SK12 1100 0000 0026 2676 0676
BIC (SWIFT): TATRSKBX
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: 290409
Špecifický symbol: IČO vašej spoločnosti
IČO: 35628847
DIČ: 2021151253

Ako špecifický symbol použite váše IČO.
Do správy pre príjemcu platby uveďte svoje meno.
Organizátor nie je platiteľom DPH.

zavřít
detail