Деталь статьи

31.05.2022 Новинки

FISA 2022 EURADWASTE´22

Medzinárodná konferencia FISA 2022 EURADWASTE´22 sa tento rok konala od 31. mája do 3. júna vo francúzskom meste Lyon.

FISA 2022 EURADWASTE´22

Hlavným cieľom tohto odborného stretnutia bolo predstaviť pokrok a kľúčové úspechy výskumných a vzdelávacích projektov Euratomu realizovaných od roku 2019 a podnietiť diskusie o aktuálnom stave výskumu a inovácií, kľúčových národných, európskych a medzinárodných výzvach a príležitostiach, ako aj hľadanie perspektív do budúcnosti.

Zúčastnilo sa na nej viac ako 300 účastníkov. Prvý deň na konferencii vystúpila aj predsedníčka Úradu jadrového dozoru SR Marta Žiaková, zároveň ako predseda ENSREG, kde prezentovala súčasné a budúce aktivity skupiny ENSREG.  Skupina ENSREG  (European Nuclear Safety Regulators Group) je zložená z významných predstaviteľov národných jadrových dozorov všetkých členských štátov Európskej únie a zástupcov Európskej komisie. Úlohou skupiny ENSREG je pomôcť vytvoriť podmienky na neustále zlepšovanie, ako aj dosiahnuť spoločné porozumenie v oblasti jadrovej bezpečnosti 
a nakladania s rádioaktívnym odpadom. 

Na konferencii FISA 2022 v Sekcii 1: Safety of nuclear installations boli predstavené aktuálne realizované projekty H2020 EURATOM venujúce sa dlhodobej prevádzke jadrových elektrární. Medzi nimi bol odprezentovaný aj projektSTRUctural MATerials research for safe Long Term Operation of LWR NPPs (STRUMAT-LTO), na realizácii ktorého od roku 2020 participuje aj VUJE. 

V sekcii 2: Advanced nuclear systems and fuel cycles boli prezentované ďalšie dva naše projekty: Safety of GFR through innovative materials, technologies and processes (SafeG), kde VUJE zastáva pozíciu lídra konzorcia realizujúceho tento projekt. Projekt SafeG predstavil jeho koordinátor a zároveň riaditeľ divízie jadrovej bezpečnosti výskumu a vývoja Branislav Hatala. V krátkosti informoval o cieľoch a základných výsledkoch projektu. 

Projekt začal v októbri 2022 a práce sa doposiaľ sústredili predovšetkým na optimalizáciu aktívnej zóny. Výsledkami sú dva návrhy optimalizovanej aktívnej zóny pre palivo typu UO2 a palivo MOX. Ďalšie aktivity boli sústredené na vylepšenie pasívneho odvodu tepla z aktívnej zóny po odstavení reaktora. Pre nový typ paliva, schopného odhodlávať vysokým teplotám, bol navrhnutý postup pre jeho kvalifikáciu. 

Ďalším prezentovaným bol projekt Plutonium Management for More Agility (PUMMA), na ktorom tiež participujeme. Projekt predstavila jeho koordinátorka Nathalie Chauvin z CEA.

Popoludnie druhého konferenčného dňa EURADWAASTE´22 bolo venované téme Knowledge Management in Radioactive Waste management, kde boli v tejto téme odprezentované aktuálne realizované projekty European Joint Programme on Radioactive Waste Management (EURAD) a The pre-disposal management of radioactive waste (PREDIS). Zároveň prebiehali diskusie o príprave a pokračovaní projektu EURAD v ďalšom období. 

Počas celého týždňa prebiehala paralelne aj posterová prezentácia výskumných projektov financovaných EK v rámci Horizon 2020 EURATOM. Okrem našich projektov PUMMA a SafeG bol prezentovaný aj náš nový projekt Training and tutoring for experts of the nuclear regulatory authorities and their technical support organisations for developing or strengthening their regulatory and technical capabilities, ktorý sme prednedávnom spolu s viacerými partnermi začali realizovať.

Počas konferencie prebiehalo aj SNETP Forum. Účastníci participovali v šiestich technických sekciách, kde diskutovali o aktuálnych technologických inováciách v jadrovom priemysle, ako sú licencovanie malých modulárnych reaktorov, výskumné infraštruktúry pre podporu výskumu, štandardy pre jadrovoenergetické zariadenia. Ďalšia sekcia sa zaoberala otázkou úlohy jadrovej energetiky pre riešenie klimatických otázok.