Деталь статьи

06.07.2021 Написали о нас

Adrian Kovalyk za VUJE pre Reportáže z průmyslu: Zameriavame sa aj na nové trhy v Egypte, Indii či Turecku

Spoločnosť VUJE, a.s., so 100 % podielom slovenských akcionárov a 44-ročnou históriou na medzinárodnom trhu jadrovej energetiky si v minulom roku pripísala ďalší úspešný rok s celkovými tržbami vo výške 140 miliónov eur. A to napriek ťažkostiam, ktoré celosvetovo spôsobila pandémia COVID-19. Ako pre Reportáže z priemyslu povedal riaditeľ divízie diagnostiky jadrovoenergetických zariadení ADRIAN KOVALYK dosiahnutý úspech je najmä výsledkom spoločného úsilia a obetavej práce zamestnancov spoločnosti.

Adrian Kovalyk za VUJE pre Reportáže z průmyslu: Zameriavame sa aj na nové trhy v Egypte, Indii či Turecku

Na akých projektoch spoločnosť v súčasnosti pracuje a aké sú jej najväčšie priority pre tento rok? Nielen o tom hovorí náš riaditeľ divízie a člen predstavenstva VUJE, a.s., Adrian Kovalyk v rozhovore.

Vaša spoločnosť je lídrom na trhu v oblasti jadrovejenergetiky, služieb na podporu a prevádzku prenosových a distribučných sústav. Je o vás známe, že projekty realizujete komplexne, formou dodávky na kľúč, od úvodnej dokumentácie až po konečné testovanie. Môžete vašu spoločnosť predstaviť bližšie a priblížiť, na aké projekty sa zameriavate?

Spoločnosť VUJE v budúcom roku oslávi 45. výročie svojho založenia. Za toto obdobie bohatej histórie sa činnosti spoločnosti okrem výskumu a vývoja rozšírili o projektové, inžinierske, technické, školiace, diagnostické a konzultačné. Dnes ich súhrn spolu s prácami na vyraďovaní, zabezpečovaní bezpečnosti jadrových elektrární a služieb spojených s podporou prevádzky prenosových sústav tvorí jadro aktivít našej spoločnosti.

VUJE je rešpektovanou a uznávanou autoritou s množstvom medzinárodných úspechov. Aké úspechy sa vám v poslednej dobe podarilo dosiahnuť?

Najvýznamnejšie úspechy spoločnosti sú prirodzene spojené s úspešnou realizáciou náročných projektov v minulom roku. V oblasti prenosovej sústavy to boli projekty na domácom trhu, a to projekt rekonštrukcie kľúčového elektrického uzla na východnom Slovensku v Spišskej Novej Vsi a projekty dvoch kľúčových prenosových vedení 2×400V Križovany-Bystričany a vedenie 1×400V Rimavská sobota po štátnu hranicu s Maďarskom.

Výnimočným projektom bola výstavba najsevernejšieho 420kV vedenia v Európe, ktoré spája sever a juh Nórska. Výstavba sa realizovala 600 km za polárnym kruhom v zložitom a nehostinnom severskom teréne, ktorý svojím vzhľadom pripomínal skôr mesačnú krajinu. V týchto extrémnych podmienkach sme realizovali práce spojené so vztýčením 279 elektrických stožiarov na úseku dlhom 55 km.

V oblasti vývoja a výroby diagnostických zariadení to bolo ukončenie 4 roky trvajúceho projektu dodávky 4 diaľkovo ovládaných manipulátorov pre kontroly parogenerátorov a zaslepovanie netesných teplovýmenných rúrok pre ČEZ, a.s. Úspech projektu bol potvrdený nasadením manipulátorov na odstávky začiatkom roka a naplnenými očakávaniami zo strany kolegov v jadrových elektrárňach v Dukovanoch a v Temelíne.

Na akých trhoch v súčasnosti pôsobíte? Plánujete sa zamerať aj na nové, a čo považujete za vaše najväčšie konkurenčné výhody?

Okrem krajín strednej Európy prevádzkujúcich bloky s technológiou VVER sa, samozrejme, zameriavame aj na vzdialenejšie trhy. Okrem Ukrajiny, kde produkty našej spoločnosti majú trvalé zastúpenie na každej prevádzkovanej jadrovej elektrárni, ale aj v Černobyle, v súčasnosti pracujeme na dodávkach rozličných diagnostických a monitorovacích systémov pre JE Akkuyu v Turecku alebo JE Hanhikivi vo Fínsku. Prirodzene naše obchodné aktivity zameriavame aj na získavanie nových trhov krajín, ako je napríklad Egypt, India či Bangladéš, kde sa v súčasnosti budujú nové jadrové elektrárne.

Pri vstupe do Európskej únie sa Slovensko zaviazalo vyradiť 2 odstavené bloky JE V1 v Jaslovských Bohuniciach. Jedným z hlavných projektov vyraďovania JE V1 je projekt D4.2 demontáž a fragmentácia veľkorozmerných komponentov z už nepotrebných zariadení primárneho okruhu. Môžete povedať niečo bližšie o tomto projekte? Vyradených 1 000 ton kovového materiálu môže byť znova použitých v priemysle. Kde konkrétne?

Projekt D4.2 Demontáž veľkorozmerných komponentov primárneho okruhu JE V1, realizovaný konzorciom spoločností Westinghouse a VUJE, a.s., je unikátny z dôvodu, že sa jedná o prvý projekt, ktorý komplexne rieši vyraďovanie všetkých kľúčových komponentov jadrovej elektrárne typu VVER-440, to znamená dva reaktory s vnútro reaktorovými časťami, dvanásť parogenerátorov, dvanásť kusov hlavných cirkulačných čerpadiel, dvadsaťštyri hlavných uzatváracích armatúr, dvanásť slučiek hlavného cirkulačného potrubia, dvakompenzátory objemu spolu s barbotážnymi nádržami takým spôsobom, že všetky časti primárneho okruhu sú fragmentové priamo na mieste, resp. v novovybudovaných unikátnych pracoviskách priamo v priestoroch JE V1. Všetky fragmenty sú následne spracovávané v súlade s ich fyzikálnymi vlastnosťami a rádiologickými parametrami. 

Súčasťou projektu D4.2 je aj prevádzka fragmentačných a dekontaminačných liniek pod vedením našej spoločnosti, na ktorých sú spracovávané kovové materiály a fragmenty z demontáže tak, aby ich bolo možné uvoľniť do životného prostredia. V súčasnosti bolo počas projektu uvoľnených viac ako 1 400 ton kovov, ktoré predstavujú druhotnú surovinu na ďalšie spracovanie alebo recykláciu mimo priestorov jadrového zariadenia, to znamená, že nebudú musieť byť spracované a uložené ako rádioaktívny odpad a nezaťažia tak dodatočne životné prostredie ďalším generáciám.

Na akých ďalších významných projektoch aktuálne pracujete a aké sú vaše najväčšie priority pre tento rok?

Medzi najvýznamnejšie projekty v súčasnosti patrí výstavba suchého medziskladu vyhoretého paliva za účelom rozšírenia súčasných skladových kapacít jestvujúceho medziskladu vyhoretého paliva v Jaslovských Bohuniciach. V tejto oblasti ako aj lokalite očakávame v tomto roku úspešne zavŕšenie niekoľkoročného projektu dodávky súboru zariadení na pretavbu rádioaktívnych materiálov.

V oblasti diagnostických zariadení pripravujeme unikátny manipulátor pre kontrolu a zaslepovanie teplovýmenných rúrok, ktorý však nebude určený pre prevádzku, ale výlučne pre účely výcviku a prípravy personálu v Tréningovom a realizačnom centre (TARC) spoločnosti ČEZ, a.s., realizujúceho tieto práce počas plánovaných odstávok. Cieľom tohto nového prístupu prípravy personálu je zabezpečenie plnej pripravenosti a zručností operátorov obsluhujúcich nami vyvinuté diaľkovo ovládané manipulátory.

Ďalším novým produktom, na ktorom intenzívne pracujeme, je oblasť leteckej diagnostiky v oblastiach energetiky, plynárenského priemyslu, ako i v oblasti zabezpečenia všeobecnej ochrany a bezpečnosti. Naša spoločnosť disponuje špičkovou technológiou na realizáciu komplexných meraní širokého spektra parametrov, čo nás radí k technologickej špičke v danej oblasti v celoeurópskom meradle.