Detail článku

26.07.2021 Napísali o nás

Magazín Jaderná energie predstavuje: VUJE a jeho 44-ročná história, činnosti, dôležité konzorciá a míľniky

Spoločnosť VUJE, a.s., so 44-ročnou históriou na medzinárodnom trhu jadrovej energetiky. VUJE je lídrom na Slovensku, má silné meno v Európe a renomé vo svete. VUJE, a.s., realizuje projekty komplexne formou dodávky na kľúč od úvodnej dokumentácie až po realizáciu diela.

Magazín Jaderná energie predstavuje: VUJE a jeho 44-ročná história, činnosti, dôležité konzorciá a míľniky

Spoločnosť VUJE, a.s., je historicky známa ako Výskumný ústav jadrových elektrární, jedinečný v Československu, so vznikom 1. 1. 1977. V roku 1994 prešla privatizáciou na akciovú spoločnosť VÚJE Trnava, a.s., a v roku 2000 sa pretransformovala na inžiniersku spoločnosť s následnou zmenou obchodného názvu na súčasný.  

Za 44 rokov úspešnej histórie sa činnosti VUJE, a.s., okrem  výskumu a vývoja rozšírili o projektové, inžinierske, technické, školiace, diagnostické a konzultačné. Ich súhrn dnes spolu s prácami na zabezpečovaní bezpečnosti jadrových elektrární, vyraďovaní jadrových elektrární a služieb na podporu a prevádzku prenosových a distribučných sústav, tvorí jadro aktivít. Realizujú sa komplexne formou dodávok na kľúč od úvodnej dokumentácie až po konečné riešenia. 

VUJE, a.s., je rešpektovanou a uznávanou autoritou s množstvom medzinárodných úspechov a inovatívnych riešení.

Článok nájdete na stranách 4 – 6 TU: https://lnk.sk/gad4

Medzinárodné konzorciá a dôležité míľniky – Mochovce, Allegro, SafeG

Organizačnú štruktúru VUJE, a.s., tvorí 11 divízií. Medzi najvýznamnejšie projekty súčasnosti patrí bezpochyby dostavba 3. a 4. bloku jadrovej elektrárne (JE) Mochovce, demontáž a fragmentácia komponentov primárneho okruhu JE V1 Jaslovské Bohunice či unikátne manipulátory určené pre kontrolu parogenerátorov a zaslepovanie teplovýmenných rúrok.

Pre zabezpečovanie realizácie fyzikálnych a energetických testov pre spustenie 3. bloku JE Mochovce disponuje VUJE excelentným tímom špecialistov angažujúcich sa celosvetovo v rôznych pracovných skupinách OECD či IAEA.

VUJE je zároveň významným členom medzinárodného konzorcia V4G4 Centre of Excellence, založeného pre realizáciu koordinovaného výskumu a vývoja reaktorov IV. generácie ako jednej z vybraných perspektívnych smerov rozvoja jadrovej energetiky. V rámci medzinárodného zoskupenia Generation IV. International Forum sa zaoberá vývojom prototypu nového inovatívneho reaktora chladeného héliom s rýchlym spektrom neutrónov ALLEGRO. V rámci vývoja tohto reaktora je VUJE aj lídrom konzorcia zloženého z 15 významných výskumných inštitúcií z Európy a sveta pracujúcich na projekte SafeG, financovaného z Európskej komisie (Horizon2020 - EURATOM). 

Demontáž odstavených blokov JE Jaslovské Bohunice a fragmentácia 

Dôležitou činnosťou VUJE, a.s., je demontáž odstavených blokov jadrových elektrární a ich fragmentácia, pre ktorú navrhla, naprojektovala, vyrobila a uviedla do prevádzky špecifické technologické zariadenia a momentálne zbiera reálne praktické skúsenosti s ich prevádzkou. 

Ide o práce na vyraďovaní dvoch odstavených blokov JE V1 v Jaslovských Bohuniciach, ku ktorým sa Slovensko zaviazalo pri vstupe do Európskej únie. Projekt D4.2 ako bezpečnú, efektívnu a ekonomickú likvidáciu častí odstavených blokov elektrární riadi štátna spoločnosť JAVYS, a.s., spolufinancuje Európska banka pre obnovu a rozvoj, a na základe medzinárodnej súťaže realizuje konzorcium spoločností Westinghouse – VUJE.

Cieľom je demontáž a fragmentácia veľkorozmerných komponentov a zariadení primárneho okruhu, ich spracovanie do vhodnej formy pre úložisko rádioaktívneho odpadu alebo pre uvoľnenie do životného prostredia. 

Lídrom procesu dekontaminácie je práve VUJE, ktorého tím 30 pracovníkov práve prelomil hranicu dekontaminovaných 1400 ton z celkových 3000 ton. 

Ďalších 40 odborníkov pod vedením VUJE pracuje v rámci D4.2 aj na demontáži a fragmentácii 12 parogenerátorov s využitím diaľkovo ovládaných zariadení, špeciálne vyvinutých v spolupráci s Technickou univerzitou v Košiciach. Nové technológie umožňujú fragmentáciu jedného parogenerátora za menej ako 3 mesiace. Momentálne je fragmentovaných už 5 z 12 parogenerátorov.

Montáž a prevádzka systému merania koncentrácie vodíka na Ukrajine 

VUJE sa podieľa na montáži Systému merania koncentrácie vodíka 4. bloku Rivnenskej JE (VVER 1000). Systém umožňuje nepretržitý monitoring koncentrácie vodíka v kontajnmente reaktora pri rôznych režimoch bloku. Informácie poskytované systémom umožňujú včas prijať nevyhnutné prevádzkové a bezpečnostné opatrenia vyplývajúce z ohrozenia bezpečnosti jadrového zariadenia pri prípadnom výskyte vodíka v monitorovaných priestoroch technológie.

To všetko sú technologické výzvy ako príspevok VUJE, a.s., pre zvýšenie bezpečnosti jadrových blokov po celom svete.

VUJE v zahraničí, práca pre ČEZ aj Černobyľ 

Medzi ďalších zahraničných zákazníkov VUJE, a.s., patria okrem Rivnenskej JE aj jadrové elektrárne Dukovany, Temelín (ČEZ, a.s.,) či napríklad ČEPS, a.s., EON, a.s., Rosatom, NAEK Energoatom, Holtec Ukraine a Černobyľská JE. 

Pre Černobyľ, ako oblasť veľkého záujmu dodávateľov v oblasti jadrovej energetiky, experti VUJE vyvinuli a dodali špeciálne prečerpávacie stanice a kontajnery pre prepravu tekutého rádioaktívneho odpadu vznikajúceho počas fragmentácie palivových kaziet vyhoreného paliva z reaktorových blokov 1, 2 a 3.

Z ďalších jadrových elektrární sú klientmi VUJE, a.s., Chmeľnická, Južnoukrajinská, Záporožská, Kolská, Novovoronežská aj JE Pakš. 

Pre MVM Ltd. - JE Pakš tím konštruktérov VUJE vyvinul a v roku 2020 dodal manipulátor ZOK-OPZ 19 na zaslepovanie teplovýmenných rúrok parogenerátorov, umožňujúci diaľkovo ovládané zaslepovanie netesných rúrok zváraním. 

Podobné typy manipulátorov pre kontrolu parogenerátorov a zaslepovanie teplovýmenných rúrok boli vyvinuté aj v rámci zákazky pre ČEZ a dodané v lokalitách Dukovany a Temelín. Na svete jedinečný manipulátor IRIS-20, odovzdaný do JE Dukovany začiatkom tohto roka, zabezpečuje okrem zaslepovania aj kontroly rúrok, ultrazvukovú kontrolu vnútorných povrchov, vizuálnu kontrolu aj vnútorných povrchov kolektora ako aj vizuálnu kontrolu samotných teplovýmenných rúrok zvnútra. Boli v ňom použité najnovšie dostupné technológie a momentálne sa pracuje na výcvikovom manipulátore tohto typu. 

Školenie personálu jadrových elektrární 

Školiace a výcvikové stredisko personálu jadrových zariadení VUJE, a. s., zaisťuje prípravu odborníkov pre energetiku. Realizuje teoretickú prípravu zamestnancov a ich výcvik na simulátoroch. Na základe nadobudnutých vedomostí a v súlade s legislatívou vydáva zamestnancom Osvedčenia o odbornej spôsobilosti. Zabezpečuje výcvik a vzdelávanie zamestnancov z oblasti klasických elektrární, elektrizačnej sústavy a ďalších užívateľov. Trvale vykonáva vývoj a zdokonaľovanie systémov vzdelávania personálu jadrových a klasických elektrární a elektrických rozvodných staníc.

Odkaz do 45. roku existencie: Bez jadra to jednoducho nejde 

V roku 2020 vzrástli tržby VUJE, a.s., na viac než 140 miliónov eur. Za obrovskú devízu považuje svojich ľudí, až 63% zo 625 zamestnancov predstavuje odborníkov s akademickým a vysokoškolským vzdelaním. 

Spoločnosť je popularizátorom jadrovej energetiky ako nízkoemisného zdroja energie. Aktívne sa podieľa na osvete jadrového odvetvia s tým, že ochrana klímy a ciele, ktoré si Európska komisia dáva, nie je možné pre najbližších 50 a viac rokov dosiahnuť bez jadrovej energetiky. 


Matej Korec, generálny riaditeľ a člen predstavenstva VUJE, a.s.

Branislav Hatala, riaditeľ divízie jadrovej bezpečnosti, výskumu a vývoja VUJE, a.s.