Produkty

VUJE je lídrom na slovenskom trhu, má silné meno v Európe a dobré renomé vo svete.

Systémy kontroly a riadenia

Modernizujeme a vyvíjame systémy na kontrolu a riadenie reaktora.

Systémy radiačného monitoringu

Integrovaný softvérový nástroj na on-line monitorovanie a vyhodnocovanie radiačnej situácie v jednotlivých objektoch areálu jadrovej elektrárne. Systém ARAMIS zahŕňa tiež prediktívne algoritmy pre extrapoláciu vývoja situácie a poskytovanie podkladov na kvalifikované riadenie činnosti obsluhy v priebehu havárií s únikom rádioaktivity do vnútorných priestorov blokov.

Systém merania vodíka

Vývoj a realizácia systémov na meranie koncentrácie vodíka počas havárií so stratou chladiva pre bloky VVER 1000. Nové systémy okrem funkčnosti v podmienkach ťažkých havárií umožňujú jednoduchší servis a kalibráciu snímačov vodíka bez nutnosti demontáže meracích sond prostredníctvom mobilnej aparatúry.

Simulátory na výcvik personálu

Pre potreby výcviku personálu jadrových zariadení sme vyvinuli multifunkčný simulátor pre reaktory typu VVER 230, simulačný počítačový výučbový systém (SPVS) na nácvik a zlepšovanie poznávacích zručností pre obsluhy blokových dozorní JE EBO, EMO, EDU, ETE. Vytvorili sme simulátor pre rozvodné stanice, slúžiaci na výučbu a zaškolenie operátorov elektrických staníc, simulátor distribučnej siete 110 kV a časti 22 kV na výcvik dispečerov. V spolupráci so Slovenskými elektrárňami, a.s., sme vytvorili simulátory vyvedenia výkonu z JE EBO a EMO. Podieľali sme sa na realizácii simulátora DTS. Pripravujeme systém školení pre dispečerov prenosovej sústavy pre Slovenský energetický dispečing SEPS, a.s.

Diaľkovo ovládané manipulátory

Našu flotilu štandardných zariadení tvoria najmä manipulátory pre prevádzkové kontroly a opravu parogenerátorov typu VVER-440 a VVER-1000.

Vírivo-prúdové sondy

Vírivo-prúdové sondy rôznych typov a konštrukcií na kontroly komponentov jadrovej elektrárne

  • teplovýmenné rúrky parogenerátora
  • rúrky teplovýmenníka havarijného systému chladenia vody
  • rúrky kondenzátora
  • závitové otvory parogenerátora
  • svorníky parogenerátora
  • svorníky reaktora
  • svorníky hlavného cirkulačného čerpadla
  • návar tlakovej nádoby reaktora
  • nátrubky tlakovej nádoby reaktora
  • vnútorné povrchy kolektorov parogenerátorov

Informačné systémy

EPSIS® JISHM: Vyvíjame špecifický aplikačný program jednotného informačného systému hospodárskej mobilizácie SR určeného pre potreby subjektov hospodárskej mobilizácie.

Zariadenia na spracovanie RA0

Vyvíjame a aplikujeme technológie úpravy, spracovania a ukladania rádioaktívnych odpadov. Zaoberáme sa hodnotením funkčnosti a bezpečnosti povrchových a hlbinných úložísk rádioaktívnych odpadov, modelovaním procesu šírenia a transportu rádionuklidov v poli blízkych a vzdialených interakcií a v biosfére. Pripravuje a realizuje program monitorovania okolia Republikového úložiska rádioaktívnych odpadov v Mochovciach.