Produkty

VUJE je lídrom na slovenskom trhu, má silné meno v Európe a dobré renomé vo svete.

Špecializované meracie systémy pre elektroenergetiku

Pre oblasť elektroenergetiky vyvíjame a dodávame špecializované meracie a monitorovacie systémy, podľa individuálnych potrieb zákazníka. Tieto systémy spĺňajú špecifické podmienky aplikácie, môžu byť diaľkovo konfigurovateľné, prípadne plne automatizované s odosielaním dát na definovaný server. Navrhované riešenia sú komplexné, obsahujú softvérovú nadstavbu umožňujúcu konfiguráciu systému, archiváciu dát a pod.

Systémy radiačného monitoringu

Vyvinuli sme systém ARAMIS - integrovaný softvérový nástroj pre on-line monitorovanie a vyhodnocovanie radiačnej situácie v jednotlivých objektoch areálu jadrovej elektrárne. Systém zahŕňa tiež prediktívne algoritmy pre extrapoláciu vývoja situácie a poskytovanie podkladov pre kvalifikované riadenie činnosti obsluhy počas havárií s únikom rádioaktivity do vnútorných priestorov blokov.

Systém merania vodíka

Vyvinuli sme a realizujeme systémy na meranie koncentrácie vodíka počas havárií so stratou chladiva pre bloky VVER. Nové systémy okrem funkčnosti v podmienkach ťažkých havárií umožňujú jednoduchší servis a kalibráciu snímačov vodíka bez nutnosti demontáže meracích sond prostredníctvom mobilnej aparatúry.

Simulátory na výcvik personálu

Pre potreby výcviku personálu jadrových zariadení sme vyvinuli multifunkčný simulátor pre reaktory typu VVER 230, simulačný počítačový výučbový systém (SPVS) pre nácvik a zlepšovanie poznávacích zručností pre obsluhy blokových dozorní JE EBO, EMO, EDU, ETE.
Vytvorili sme simulátor pre rozvodné stanice, slúžiaci na výučbu a zaškolenie operátorov elektrických staníc, simulátor distribučnej siete 110 kV a časti 22 kV pre výcvik dispečerov.
V spolupráci so Slovenskými elektrárňami, a.s., sme vytvorili simulátory vyvedenia výkonu z JE EBO a EMO.
Podieľali sme sa na realizácii simulátora DTS.
Pripravujeme systém školení pre dispečerov prenosovej sústavy pre Slovenský energetický dispečing SEPS, a.s.

Diaľkovo ovládané manipulátory

Našu flotilu štandardných zariadení tvoria najmä manipulátory pre prevádzkové kontroly a údržbu parogenerátorov typu VVER-440 a VVER-1000.

Vírivo-prúdové sondy

Vyvíjame vírivo-prúdové sondy rôznych typov a konštrukcií pre kontroly nasledovných komponentov jadrovej elektrárne:

  • teplovýmenné rúrky parogenerátora,
  • rúrky teplovýmenníka havarijného systému chladenia vody,
  • rúrky kondenzátora,
  • závitové otvory parogenerátora,
  • svorníky parogenerátora,
  • svorníky reaktora,
  • svorníky hlavného cirkulačného čerpadla,
  • návar tlakovej nádoby reaktora, nátrubky tlakovej nádoby reaktora,
  • vnútorné povrchy kolektorov parogenerátorov.

Informačné systémy

EPSIS® JISHM: Vyvíjame špecifický aplikačný program jednotného informačného systému hospodárskej mobilizácie SR určeného pre potreby subjektov hospodárskej mobilizácie.

Zariadenia na spracovanie RAO

Vyvíjame a aplikujeme technológie úpravy, spracovania a ukladania rádioaktívnych odpadov.
Zaoberáme sa hodnotením funkčnosti a bezpečnosti povrchových a hlbinných úložísk RAO, modelovaním procesu šírenia a transportu rádionuklidov v poli blízkych a vzdialených interakcií a v biosfére. Pripravujeme a realizujeme program monitorovania okolia Republikového úložiska rádioaktívnych odpadov v Mochovciach.

Systémy kontroly a riadenia

Modernizujeme a vyvíjame systémy na kontrolu a riadenie reaktora.