Detail produktu

Informačné systémy

IS ARSOZ: Podieľame sa na vývoji integrovaného informačného systému riadenia prevádzky a údržby technických zariadení, ako aj kontroly prevádzkových nákladov. Systém ARSOZ obsahuje aj aplikácie, ktoré súvisia s vykonávaním špeciálnych činností na zabezpečovanie a kontrolovanie vstupu do kontrolovaných pásem v jadrových elektrárňach, aplikácie na zabezpečovanie procesov spojených so sledovaním prác v kontrolovanom pásme, ako aj sledovania pohybu rádioaktívneho odpadu od jeho vzniku až po trvalé uloženie do regionálneho úložiska Mochovce.IS RAP: Vyvíjame informačný a prezentačný systém IS RAP na sledovanie rádioaktívnych odpadov a vyhoreného jadrového paliva v Slovenskej republike. Súčasťou IS RAP je aj sumárne sledovanie RAO v úložisku a sledovanie produkcie RAO od jednotlivých pôvodcov RAO.IS havarijných stredísk: V rámci projektu dostavby 3. a 4. bloku jadrovej elektrárne Mochovce sme vybudovali nový informačný systém pre prácu Organizácie havarijnej reakcie v Havarijných podporných strediskách.Zrealizovalo sa nové dispozičné riešenie pracovísk, vyriešilo sa seizmické spevnenie krytu a systém záložného napájania.VUJE realizuje aj dodávku informačných a komunikačných technológií na komunikáciu s novými systémami. Súčasťou je aj prezentácia radiačných dát z technologických priestorov 3. a 4. bloku v monitorovacom stredisku v kryte civilnej ochrany a zároveň aj vo vzdialenom Záložnom havarijnom riadiacom stredisku v Leviciach. Pre potreby cvičení personálu je systém prepojený aj so simulátormi a je vybavený režimom simulácie pre všetky moduly.