Služby

VUJE je spoločnosť poskytujúca komplexné služby vo svojej oblasti.

Projektovanie systémov pre jadrové elektrárne

Realizujeme komplexnú projektovú dokumentáciu pre jadrovoenergetické zariadenia pre účely licencovania zariadení a systémov.

Spúšťanie nových jadrových elektrární

Zaisťujeme a realizujeme fyzikálne a energetické spúšťanie nových jadrových elektrární. Navrhujeme postupy a pracovné programy testov spúšťania, pripravujeme výpočtové podklady pre jednotlivé testy a stanovujeme kritériá úspešnosti testov spúšťania.

Projektovanie a realizácia diel prenosovej a distribučnej sústavy

Zabezpečujeme celý proces realizácie veľkých diel v elektrizačnej sústave. Projektujeme a staviame vysokonapäťové elektrické vedenia a elektrické stanice v napäťovej úrovni do 400 kV.

Údržba elektrických staníc a opravy transformátorov

Podieľame sa na zabezpečovaní vysokej spoľahlivosti elektrických staníc a transformátorov. Zabezpečujeme ich komplexnú údržbu, vrátane revízií a opráv. Vykonávame diagnostiku transformátorov veľkých výkonov a v prípade potreby ich opravu.

Analýzy jadrovej bezpečnosti

Realizujeme analytické hodnotenie jadrovej bezpečnosti prostredníctvom najmodernejších výpočtových programov. Realizujeme termohydraulické analýzy procesov a havárií JE, pravdepodobnostné hodnotenia bezpečnosti a neutrónovo-fyzikálne výpočty aktívnej zóny. Podieľame sa na zvyšovaní bezpečnosti blokov jadrový elektrární.

Štrukturálne analýzy materiálov

Vykonávame štrukturálne analýzy zamerané na oblasti spojené s materiálovou problematikou prevádzky jadrovoenergetických zariadení. Naše akreditované laboratórium sa dlhodobo zameriava najmä na programy a projekty zamerané na:
- radiačné krehnutie materiálov tlakovej nádoby reaktora,
- monitorovanie korózie konštrukčných materiálov,
- expertízne posudzovanie vplyvov porúch a opráv zariadení na vlastnosti materiálov,
- získavanie údajov a podkladov pre hodnotenie životnosti zariadení.

Nedeštruktívne kontroly

Náš tím kvalifikovaných odborníkov má dlhoročné skúsenosti v oblasti prevádzkových kontrol na jadrových elektrárňach v Slovenskej republike, Českej republike ako aj na západných typoch elektrární. Činnosť v tejto oblati je zameraná na:
- vývoj a optimalizáciu metodík NDT kontrol,
- realizáciu prevádzkových kontrol (ultrazvuk, vírivé prúdy, vizuálna kontrola, magnetická kontrola, penetračná kontrola),
- zber a vyhodnocovanie dát,
- konzultačnú činnosť.

Vývoj informačných systémov

Realizujeme komplexné integrované informačné systémy zamerané na riadenie energetických podnikov v oblastiach riadenia a sledovania prevádzky, starostlivosti o zariadenia, sledovanie a hodnotenie bezpečnosti, osobnú dozimetriu, dozimetriu vnútorných priestorov a okolia JE, sledovanie a vyhodnocovanie chemických režimov JE, plánovanie a vyhodnocovanie prevádzkových kontrol, riadenie a sledovanie postupov likvidácie JE a zaobchádzanie s rádioaktívnymi odpadmi.

Vývoj zariadení pre jadrový priemysel

Naša konštrukčná kancelária okrem vývoja štandardných zariadení pre kontroly a údržbu komponentov primárneho okruhu poskytuje aj služby v oblasti vývoja špeciálnych jednoúčelových robotizovaných zariadení pre opravy komponentov primárneho okruhu, dekontaminačné práce a nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi. V tejto oblasti zabezpečujeme:
- vývoj podľa požiadaviek zákazníka,
- výrobu a montáž,
- skúšky zariadení,
- školenie obslužného personálu,
- technickú pomoc pri nasadení,
- servis a opravy,
- komplexnú realizáciu na kľúč.

Vyraďovanie jadrovoenergetickych zariadení

Vypracovávame a aplikujeme technologické postupy, technické a plánovacie prostriedky a návrhy legislatívy pre likvidáciu jadrovoenergetických zariadení. Zaisťujeme údaje o jadrových zariadeniach pre potreby hodnotenia ich vyraďovania alebo ochranného uloženia.

Diagnostické a analytické činnosti pre elektroenergetiku

V oblasti elektroenergetiky vykonávame nasledovné činnosti:
- elektrotechnické výpočty a analýzy v sieťach vvn a zvn,
- merania a výpočty elektromagnetických polí,
- meranie celkovej impedancie uzemnenia a meranie krokových a dotykových napätí,
- inštaláciu odkloňovačov FireFly pomocou vlastného diaľkovo ovládaného manipulátora,
- iné špecializované merania, diagnostiku a expertízy, s využitím najmodernejšej meracej techniky.

Školenie personálu

Naše školiace a výcvikové stredisko personálu jadrových zariadení zaisťuje prípravu odborníkov pre energetiku. Realizujeme teoretickú prípravu zamestnancov a ich výcvik na simulátoroch. Na základe nadobudnutých vedomostí a v súlade s legislatívou vydávame zamestnancom Osvedčenia o odbornej spôsobilosti.
Zabezpečujeme výcvik a vzdelávanie zamestnancov z oblasti klasických elektrární, elektrizačnej sústavy a ďalších užívateľov.
Trvale vykonáva vývoj a zdokonaľovanie systémov vzdelávania personálu jadrových a klasických elektrární a elektrických rozvodných staníc.

Certifikácia zariadení

Certifikácia vybraných zaradení pre jadrové elektrárne.