Služby

VUJE je spoločnosť poskytujúca komplexné služby vo svojej oblasti.

Projektovanie systémov pre jadrové elektrárne

Realizujeme komplexnú projektovú dokumentáciu pre jadrovoenergetické zariadenia pre účely licencovania zariadení a systémov.

Spúšťanie jadrových elektrární

V rámci výstavby a prevádzky jadrových elektrární pripravujeme a realizujeme fyzikálne a energetické spúšťanie:
- nových blokov,
- blokov po výmenách paliva,
- blokov po významných modifikáciách zariadení.
V súlade s legislatívnymi požiadavkami vypracovávame dokumentáciu potrebnú pre spúšťanie, pripravujeme výpočtové podklady a SW programy pre riadenie a vyhodnotenie testov spúšťania.
V oblasti jadrovej bezpečnosti v procese spúšťania poskytujeme nezávislú podporu prevádzkovateľom jadrových elektrární ako aj dozorným orgánom.

Projektovanie a realizácia diel prenosovej a distribučnej sústavy

Zabezpečujeme celý proces realizácie veľkých diel v elektrizačnej sústave. Projektujeme a staviame vysokonapäťové elektrické vedenia a elektrické stanice v napäťovej úrovni do 400 kV.

Údržba elektrických staníc a opravy transformátorov

Podieľame sa na zabezpečovaní vysokej spoľahlivosti elektrických staníc a transformátorov. Zabezpečujeme ich komplexnú údržbu, vrátane revízií a opráv. Vykonávame diagnostiku transformátorov veľkých výkonov a v prípade potreby ich opravu.

Kompletná letecká diagnostika

Ponúkame naše revolučné technológie pre komplexné riešenie kritickej infraštruktúry.

Analýzy jadrovej bezpečnosti

Realizujeme analytické hodnotenie jadrovej bezpečnosti prostredníctvom najmodernejších výpočtových programov. Realizujeme termohydraulické analýzy procesov a havárií jadrových elektrární, pravdepodobnostné hodnotenia bezpečnosti a neutrónovo-fyzikálne výpočty aktívnej zóny. Podieľame sa na zvyšovaní bezpečnosti blokov jadrový elektrární.

Štrukturálne analýzy materiálov

Vykonávame štrukturálne analýzy zamerané na oblasti spojené s materiálovou problematikou prevádzky jadrovoenergetických zariadení. Naše akreditované laboratórium sa dlhodobo zameriava najmä na programy a projekty zamerané na:
- radiačné krehnutie materiálov tlakovej nádoby reaktora,
- monitorovanie korózie konštrukčných materiálov,
- expertízne posudzovanie vplyvov porúch a opráv zariadení na vlastnosti materiálov,
- získavanie údajov a podkladov pre hodnotenie životnosti zariadení.

Nedeštruktívne kontroly

Náš tím kvalifikovaných odborníkov má dlhoročné skúsenosti v oblasti prevádzkových kontrol na jadrových elektrárňach typu VVER v Slovenskej republike a Českej republike ako aj na západných typoch elektrární. Činnosť v tejto oblasti je zameraná na:
- vývoj a optimalizáciu metodík NDT kontrol,
- realizáciu prevádzkových kontrol (ultrazvuk, vírivé prúdy, vizuálna kontrola, magnetická kontrola, penetračná kontrola),
- zber a vyhodnocovanie dát,
- konzultačnú činnosť.

Vývoj informačných systémov

Realizujeme komplexné integrované informačné systémy zamerané na riadenie energetických podnikov v oblastiach riadenia a sledovania prevádzky, starostlivosti o zariadenia, sledovanie a hodnotenie bezpečnosti, osobnú dozimetriu, dozimetriu vnútorných priestorov a okolia jadrovej elektrárne, sledovanie a vyhodnocovanie chemických režimov jadrovej elektrárne, plánovanie a vyhodnocovanie prevádzkových kontrol, riadenie a sledovanie postupov likvidácie jadrovej elektrárne a zaobchádzanie s rádioaktívnymi odpadmi.

Vývoj zariadení pre jadrový priemysel

Naša konštrukčná kancelária okrem vývoja štandardných zariadení pre kontrolu a údržbu komponentov primárneho okruhu poskytuje aj služby v oblasti vývoja špeciálnych jednoúčelových automatizovaných zariadení pre opravy komponentov primárneho okruhu, dekontaminačné práce a nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi. V tejto oblasti zabezpečujeme komplexnú realizáciu na kľúč:
- návrh zariadenia podľa požiadaviek zákazníka
- výrobu a montáž zariadenia
- skúšky zariadení
- školenie obslužného personálu
- technickú pomoc pri uvedení do prevádzky
- servis a opravy

Vyraďovanie jadrovo-energetických zariadení

Vypracovávame a aplikujeme technologické postupy, technické a plánovacie prostriedky a návrhy legislatívy pre likvidáciu jadrovoenergetických zariadení. Zaisťujeme údaje o jadrových zariadeniach pre potreby hodnotenia ich vyraďovania a bezpečného uloženia.

Diagnostické a analytické činnosti pre elektroenergetiku

V oblasti elektroenergetiky vykonávame nasledovné činnosti:
- elektrotechnické výpočty a analýzy v sieťach vvn a zvn,
- merania a výpočty elektromagnetických polí,
- meranie celkovej impedancie uzemnenia a meranie krokových a dotykových napätí,
- inštaláciu odkloňovačov FireFly pomocou vlastného diaľkovo ovládaného manipulátora,
- iné špecializované merania, diagnostiku a expertízy, s využitím najmodernejšej meracej techniky.

Školenie personálu

Naše školiace a výcvikové stredisko personálu jadrových zariadení zaisťuje prípravu odborníkov pre energetiku. Realizujeme teoretickú prípravu zamestnancov a ich výcvik na simulátoroch. Na základe nadobudnutých vedomostí a v súlade s legislatívou vydávame zamestnancom Osvedčenia o odbornej spôsobilosti.
Zabezpečujeme výcvik a vzdelávanie zamestnancov z oblasti klasických elektrární, elektrizačnej sústavy a ďalších užívateľov.
Trvale vykonáva vývoj a zdokonaľovanie systémov vzdelávania personálu jadrových a klasických elektrární a elektrických rozvodných staníc.

Certifikácia a kvalifikácia zariadení

Certifikačný orgán certifikujúci produkty - vybrane zariadenia pre JELaboratórium, kvalifikácie zariadení