Služby

VUJE je najkomplexnejšou spoločnosťou v odbore a regióne s ohľadom na škálu činností.

Projektovanie systémov pre jadrové elektrárne

Realizácia komplexnej projektovej dokumentácie pre jadrovoenergetické zariadenia na účely licencovania zariadení a systémov.

Spúštanie jadrových
elektrární

Zaistenie a realizácia fyzikálneho a energetického spúšťania nových jadrových elektrární. Navrhujeme postupy, pracovné programy testov spúšťania, pripravujeme výpočtové podklady pre jednotlivé testy a stanovujeme kritériá úspešnosti testov spúšťania.

Analýzy jadrovej
bezpečnosti

Realizácia analytického hodnotenia jadrovej bezpečnosti prostredníctvom najmodernejších výpočtových programov. Realizujeme termohydraulické analýzy procesov a havárií JE, pravdepodobnostné hodnotenia bezpečnosti a neutrónovo-fyzikálne výpočty aktívnej zóny. Podieľame sa na zvyšovaní bezpečnosti blokov jadrových elektrární.

Štrukturálne analýzy
materiálov

Aktivity v oblasti štrukturálnych analýz sa sústreďujú na oblasti spojené s materiálovou problematikou prevádzky jadrovoenergetických zariadení. Naše akreditované laboratórium sa dlhodobo zameriava najmä na programy a projekty zamerané na: radiačné krehnutie materiálov tlakovej nádoby reaktora - monitorovanie korózie konštrukčných materiálov - expertízne posudzovanie vplyvov porúch a opráv zariadení na vlastnosti materiálov - získavanie údajov a podkladov na hodnotenie životnosti zariadení.

Nedeštruktívne
kontroly

Náš tím kvalifikovaných odborníkov sa vyznačuje dlhoročnými skúsenosťami v oblasti prevádzkových kontrol na jadrových elektrárňach v Slovenskej a Českej republike, ako aj na západných typoch elektrární. Jeho hlavnou činnosťou sú: - vývoj a optimalizácia metodík NDT kontrol - realizácia prevádzkových kontrol (ultrazvuk, vírivé prúdy, vizuálna kontrola, magnetická kontrola, penetračná kontrola) - zber a vyhodnocovanie dát - konzultačná činnosť.

Vývoj informačných systémov

Realizujeme komplexné integrované informačné systémy zamerané na riadenie energetických podnikov v oblastiach riadenia a sledovania prevádzky, starostlivosti o zariadenia, sledovanie a hodnotenie bezpečnosti, osobnú dozimetriu, dozimetriu vnútorných priestorov a okolia JE, sledovanie a vyhodnocovanie chemických režimov JE, plánovanie a vyhodnocovanie prevádzkových kontrol, riadenie a sledovanie postupov likvidácie JE a zaobchádzanie s RA odpadmi.

Vývoj zariadení pre
jadrový priemysel

Naša konštrukčná kancelária okrem vývoja štandardných zariadení pre kontroly a údržbu komponentov primárneho okruhu poskytuje aj služby v oblasti vývoja špeciálnych jednoúčelových robotizovaných zariadení na opravy komponentov primárneho okruhu, dekontaminačné práce a nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi, vývoj podľa požiadaviek zákazníka, výroba a montáž, skúšky zariadenia, školenie obslužného personálu, technická pomoc pri nasadení, servis a opravy, komplexná realizácia na kľúč.

Vyraďovanie
jadrovoenergetických zariadení

Vypracovávame a aplikujeme technologické postupy, technické a plánovacie prostriedky a návrhy legislatívy na likvidáciu jadrovoenergetických zariadení. Zaisťujeme údaje o jadrových zariadeniach pre potreby hodnotenia ich vyraďovania alebo ochranného uloženia.

Projektovanie a realizácia diel prenosovej a distribučnej sústavy

Projektovanie, výstavba, konštrukcia a montáž vysokonapäťových elektrických stožiarov a vedení distribučnej siete 420 kV.

Diagnostické a analytické činnosti pre optimalizáciu prevádzky elektrizačnej sústavy

Analýzy spoľahlivosti elektrizačnej sústavy. Optimalizácia riadenia prenosovej sústavy. Zvýšenie prenosových schopností a znižovanie strát. Projektovanie a budovanie elektrických vedení a staníc.

Údržba elektrických staníc a opravy transformátorov

Školenie
personálu

Školiace a výcvikové stredisko personálu jadrových zariadení zaisťuje prípravu odborníkov pre energetiku. Realizuje teoretickú prípravu zamestnancov a ich výcvik na simulátoroch. Na základe nadobudnutých vedomostí a v súlade s legislatívou vydáva zamestnancom Osvedčenia o odbornej spôsobilosti. Zabezpečuje výcvik a vzdelávanie zamestnancov z oblasti klasických elektrární, elektrizačnej sústavy a ďalších používateľov. Trvale vykonáva vývoj a zdokonaľovanie systémov vzdelávania personálu jadrových a klasických elektrární a elektrických rozvodných staníc.

Certifikácia
zariadení

Certifikácia vybraných zaradení pre jadrové elektrárne.