Detail služby

O nás

Certifikačný orgán certifikujúci vybrané zariadenia pre jadrové elektrárne postupuje v súlade s normou STN EN ISO/IEC 17065 a je akreditovaný Slovenskou národnou akreditačnou službou (SNAS). Osvedčenie o akreditácii č. P-028

Certifikačný orgán sa zaoberá certifikáciou vybraných zariadení:

Elektrické, elektronické a elektromechanické zariadenia
 • Prevodníky elektrických a neelektrických veličín,
 • Ukazovacie, zapisovacie a signalizačné prístroje,
 • Komponenty elektrických rozvádzačov (relé, ističe, stykače, svorkovnice),
 • Elektrické káble a príslušenstvo,
 • Elektrické motory a pohony,
 • Napájacie zdroje, akumulátorové batérie,
 • Armatúry, ventily, klapky,
 • Vzduchom ovládané rýchločinné ventily,
 • a iné.

Elektrické a elektronické programovateľné jednotky
 • Software elektronických jednotiek na spracovanie veličín.

Mechanické zariadenia nepohyblivé
 • Tlakové nádoby.

Všeobecné záväzné zmeny požiadaviek na certifikáciu produktov sú oznamované prostredníctvom tejto internetovej stránky COCP – VUJE, a.s. Špecifické zmeny sú prejednávané pri osobných stretnutiach.

 • podanie žiadosti o certifikáciu produktu (žiadosť tu),
 • prevzatie vzoriek od žiadateľa o certifikát,
 • stanovenie parametrov, ktoré je potrebné preskúmať počas procesu certifikácie produktu,
 • stanovenie hraničných parametrov prostredia použitia certifikovaného produktu,
 • stanovenie seizmickej oblasti (seizmických oblastí) použitia certifikovaného produktu,
 • porovnanie odmeraných parametrov s požadovanými parametrami a vyhodnotenie,
 • vypracovanie záverečného protokolu certifikácie produktu,
 • rozhodnutie o vydaní certifikátu,
 • vydanie certifikátu,
 • odovzdanie certifikátu a uzavretie dohody o používaní certifikátu.

COCP – VUJE, a.s., má stanovené podmienky udeľovania, udržiavania, rozširovania, obmedzovania, zastavovania a odoberania certifikácie produktov.

Udeľovanie certifikátu

COCP – VUJE, a.s., udeľuje certifikáty na základe posúdenia, resp. preukázania zhody a na základe preskúmania výsledkov hodnotenia a pozitívneho rozhodnutia o pridelení certifikátu. Platnosť udeleného certifikátu je 3 roky pri dodržaní podmienok stanovených v certifikačnej schéme 1b. Vo výnimočných a v odôvodnených prípadoch môže COCP udeliť certifikát aj bez obmedzenia platnosti.

Zúženie certifikátu

COCP môže zúžiť rozsah certifikácie, ak je potrebné odstránenie nevyhovujúcich obmien produktu. V prípade, že COCP zúži žiadateľovi rozsah certifikácie, musí COCP prijať všetky potrebné úpravy formálnych certifikačných dokumentov a prostredníctvom svojej internetovej stránky informovať verejnosť. COCP musí žiadateľovi jasne oznámiť túto skutočnosť s cieľom zabezpečiť zúženie predmetu certifikácie a vyšpecifikovať toto zúženie v certifikačnej dokumentácii a vo verejne dostupných informáciách - na svojej internetovej stránke.

Pozastavenie certifikátov

Pokiaľ COCP – VUJE, a.s., zistí neplnenie podmienok certifikácie, môže platnosť certifikátu pozastaviť na určitú dobu (3 mesiacov). Ak dodávateľ preukáže v tomto období odstránenie nezhody, môže COCP – VUJE, a.s., uvoľniť platnosť certifikátu. Platnosť certifikátu sa nepredlžuje o dobu pozastavenia platnosti certifikátu. V prípade, že v tomto období dodávateľ (držiteľ certifikátu) neodstráni nezhody, COCP – VUJE, a.s., odoberie vydaný certifikát.

Odoberanie certifikátov

V prípade zistenia neplnenia parametrov produktu, zistenia zmeny technológie výroby, nedodržania podmienok vydania certifikátu, zneužitia certifikátu, alebo zavádzajúceho používania certifikátu, COCP – VUJE, a.s., odoberie udelený certifikát.

V prípade zmien výrobku, ktoré ovplyvňujú konštrukciu výrobku, zmien vo vlastníctve, v štruktúre, manažmente dodávateľa alebo v prípade akýchkoľvek ďalších zmien, pri ktorých už produkt nemusí zodpovedať požiadavkám certifikačného systému musí držiteľ certifikátu opätovne požiadať o jeho certifikáciu, COCP – VUJE, a.s., v takomto prípade prehodnotí platnosť certifikátu.

Zmeny požiadaviek na certifikáciu

Všeobecné záväzné zmeny požiadaviek na certifikáciu produktov sú oznamované prostredníctvom tejto internetovej stránky COCP – VUJE, a.s. Špecifické zmeny sú prejednávané pri osobných jednaniach.

COCP – VUJE, a.s., pred rozhodnutím o presnej forme, obsahu a dátume účinnosti uvedených zmien prekonzultuje a zohľadní oprávnené pripomienky, resp. stanoviská vyjadrené zainteresovanými stranami – žiadateľmi o certifikáciu produktov.

COCP – VUJE, a.s., schválené a publikované zmeny predmetných požiadaviek súvisiacich s hodnotením a certifikáciu produktov, zapracuje v najkratšej možnej dobe formou schválených zmien do príslušných pracovných postupov.

Používanie licencií, certifikátov a značiek zhody

Pravidlá pri používaní certifikátov sú uvedené v žiadosti o certifikáciu a žiadateľ o certifikáciu svojím podpisom v žiadosti vyjadruje súhlas s podmienkami pri používaní certifikátov.

COCP – VUJE, a.s., vykonáva kontrolu vlastníctva, používania, zverejňovania certifikátov a priebežne sleduje používanie certifikátov a značiek zhody v reklame, inzerátoch, katalógoch, a pod. V prípade zistenia nedostatkov vedúci COCP – VUJE, a.s., informuje príslušnú organizáciu o zistenom nedostatku spolu so žiadosťou o jej stanovisko s nápravným opatrením.

Ochrana dôverných informácií

Ochrana vlastníckych práv a dôverných informácií zákazníkov je na COCP – VUJE, a.s., zaistená nasledujúcim spôsobom:

 • Všetci pracovníci zachovávajú mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, týkajúcich sa služobného tajomstva a poskytovania akýchkoľvek údajov týkajúcich sa predmetu skúšky a výsledkov procesu iným organizáciám či cudzím osobám. Poskytovanie informácií je možné len na základe písomného súhlasu zákazníka. Zamestnanci túto skutočnosť potvrdzujú svojím podpisom prehlásenia.
 • Informácie získané o konkrétnom produkte počas certifikačných činností alebo o žiadateľovi sa bez písomného súhlasu žiadateľa nesmú poskytnúť tretej strane.

Zverejňovanie

COCP – VUJE, a.s., zverejňuje zoznam platných certifikátov. Tento zoznam je neustále aktualizovaný, za čo je zodpovedný vedúci COCP – VUJE, a.s.

Zverejňujú sa nasledujúce údaje:

 • Názov produktov,
 • Názov žiadateľa,
 • Platnosť vydania certifikátu.

Sťažnosti a odvolania

Sťažnosti a odvolania (S&O) voči činnosti COCP – VUJE, a.s., môže zákazník uplatniť písomne u vedúceho COCP – VUJE, a.s. Lehota je 15 dní odo dňa obdržania výsledkov formou protokolu, pokiaľ nie je dohodnutý iný termín. O opodstatnenosti S&O podanej po tomto termíne rozhodne vedúci COCP – VUJE, a.s.. V prípade, že sa na základe preverenia S&O zistí jej opodstatnenosť a chyba môže mať negatívne následky na výsledky už vykonaných prác, vedúci COCP – VUJE, a.s., o tom bezodkladne informuje zákazníka a následne mu to oznámi listom. V prípade opodstatnenosti S&O, COCP – VUJE, a.s. realizuje nápravné opatrenia na vlastné náklady v lehote 30 dní. V prípade, že zákazník nesúhlasí so spôsobom vyriešenia S&O, môže na jej vyriešenie využiť iné zákonné možnosti. Za riadenie všetkých záznamov týkajúcich sa S&O zodpovedá vedúci COCP – VUJE, a.s. Všetky záznamy týkajúce sa S&O sa uchovávajú.

Sťažnosti na dodávateľov

Žiadateľ, ktorému bol udelený certifikát, je povinný viesť záznamy o všetkých sťažnostiach týkajúcich sa certifikovaného produktu, spolu s prijatými nápravnými opatreniami. Prijaté nápravné opatrenia musí zdokumentovať. Tieto údaje musí priebežne oznamovať COCP – VUJE, a.s..

Poplatky za certifikáciu

Poplatky za certifikáciu sa stanovujú dohodou medzi COCP – VUJE, a.s., a žiadateľom v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách. Cena zohľadňuje zložitosť a vlastnosti produktu, počet skúšaných vzoriek, počet a náročnosť skúšok, miesto vykonávania skúšok.


Žiadosť o certifikáciu

Zoznam vydaných certifikátov

Kontakt

VUJE, a.s.
Certifikačný orgán certifikujúci produkty


Okružná 5, 918 64 Trnava, Slovenská republika
Kontaktná osoba: Ing. Martin Kevický
Tel: +421 33 599 1426, +421 905 619 388
E-mail: martin.kevicky@vuje.sk
Web: www.vuje.sk/sluzby/certifikacny-organ