Výskum

VUJE je v 40 rokoch v najlepšej kondícii, prepojila historickú múdrosť a mladícky drajv.

Allegro

Vývoj nového inovatívneho reaktora IV. generácie chladeného héliom s rýchlym spektrom neutrónov. VUJE, a. s., je významným členom medzinárodného konzorcia „V4G4 Centre of Excellence“ založeného na realizáciu koordinovaného výskumu a vývoja v danej oblasti ako jedného z vybraných perspektívnych smerov rozvoja jadrovej energetiky.

Objektivizácia elektromagnetických polí

Výskum zameraný na objektívne zistenie úrovní elektromagnetických polí pre potreby posúdenia veľkosti expozície, zabezpečenia ochrany a predchádzanie možným rizikám na zdravie obyvateľov alebo pracovníkov, ktoré môžu vznikať v súvislosti s ich expozíciou elektromagnetickým poľom. Dôraz sa kladie na neustále zlepšovanie postupov objektivizácie, najmä v oblasti meraní a výpočtov, použitím pokročilých techník matematického modelovania a využitím špičkových špecializovaných softvérov.

Pokročilé palivové cykly

Výskum na podporu využitia nových typov palivových elementov v súčasnosti prevádzkovaných reaktoroch VVER 440 na Slovensku s cieľom hospodárneho a efektívneho využívania jadrového paliva.

Výskum v oblasti elektroenergetiky

Výskum je orientovaný na viaceré oblasti elektroenergetiky. Analyzované sú výsledky meraní synchrónnych fázorov na zvýšenie bezpečnosti a spoľahlivosti elektroenergetických sietí. Skúmame vhodné postupy hodnotenia znečistenia prostredia, návrh a testovanie automatizovaných diagnostických systémov a systémov na zvýšenie energetickej efektívnosti. Riešené sú možnosti monitorovania klimatických zaťaží, ako aj výskum v oblasti hodnotenia spoľahlivosti a bezpečnosti prenosu a distribúcie elektrickej energie a pod. V rámci tohto výskumu spolupracujeme s poprednými výskumnými inštitúciami.