Výskum

Viac než 46 rokov skúseností v oblasti výskumu, vývoja a inovácií.

Allegro

Vývoj nového inovatívneho reaktora IV. generácie chladeného héliom s rýchlym spektrom neutrónov. VUJE, a. s., je významným členom medzinárodného konzorcia "V4G4 Centre of Excellence" založeného pre realizáciu koordinovaného výskumu a vývoja v danej oblasti ako jednej z vybraných perspektívnych smerov rozvoja jadrovej energetiky.

Pokročilé palivové cykly

Výskum pre podporu využitia nových typov palivových elementov v súčasnosti prevádzkovaných reaktoroch VVER 440 na Slovensku s cieľom hospodárneho a efektívneho využívania jadrového paliva.

Objektivizácia elektromagnetických polí

Realizujeme výskum zameraný na objektívne zistenie úrovní elektromagnetických polí pre potreby posúdenia veľkosti expozície, zabezpečenia ochrany a predchádzanie možným rizikám pre zdravie obyvateľov alebo pracovníkov, ktoré môžu vznikať v súvislosti s ich expozíciou elektromagnetickým poľom. Kladieme dôraz na neustále zlepšovanie postupov objektivizácie, najmä v oblasti meraní a výpočtov, s použitím pokročilých techník matematického modelovania a využitím špičkových špecializovaných softvérov. Príklad úspešného riešenia projektu v uvedenej oblasti nájdete tu: www.emp.vuje.sk

Výskum v oblasti elektroenergetiky

V oblasti elektroenergetiky realizujeme výskum, ktorý zahŕňa analýzy výsledkov meraní synchrónnych fázorov a návrhy nových možností hodnotenia dát so zameraním na zvýšenie bezpečnosti a spoľahlivosti elektroenergetických sietí. Skúmame vhodné postupy hodnotenia znečistenia prostredia, návrhujeme a testujeme automatizované diagnostické systémy a systémov na zvýšenie energetickej efektívnosti. Riešime možnosti monitorovania klimatických podmienok, ako aj výskum v oblasti hodnotenia spoľahlivosti a bezpečnosti prenosu a distribúcie elektrickej energie a pod. V rámci tohto výskumu spolupracujeme s poprednými výskumnými inštitúciami.