Detail služby

Kvalifikácia zariadení

Laboratórium kvalifikácie zariadení je určené na kvalifikáciu zariadení a komponentov pre ich použitie v jadrových elektrárňach počas normálnej a havarijnej prevádzky a/alebo seizmickej udalosti.

LKZ je akreditované Slovenskou národnou akreditačnou službou (SNAS, www.snas.sk) v zmysle normy ISO/IEC 17025; osvedčenie o akreditácii č. S-196

Teplotné starnutie je degradácia vlastností predmetu vplyvom teploty okolitého prostredia po určitú dobu. Skúška zrýchleného teplotného starnutia simuluje dlhodobé časové pôsobenie degradačných mechanizmov na materiály a umožňuje získať zostarnutú vzorku za neporovnateľne kratší čas, ako je doba prirodzeného starnutia.

Realizácia skúšok:

 • Zrýchleného teplotného starnutia prvkov a zariadení
 • Odolnosti prvkov a zariadení voči pôsobeniu zvýšenej teploty v čase,
 • Teplotnej závislosti meraných parametrov prvku alebo zariadenia
 • Funkčných skúšok

Účelom skúšky je simulácia podmienok havárie v jadrovej elektrárni. Skúška umožňuje testovať vzorky zariadení, ktoré buď sú alebo sa plánujú používať v JE na miestach s hroziacim nebezpečenstvom vzniku havárie spojenej s únikom chladiva z primárneho alebo sekundárneho okruhu, prípadne na miestach s možnosťou výskytu nadprojektovej havárie.

Realizácia skúšok:

 • Odolnosti a funkčnej spôsobilosti predmetov skúšky v simulovaných havarijných podmienkach prostredia - pri zvýšenom tlaku, teplote a vlhkosti
 • Odolnosti a funkčnej spôsobilosti predmetov skúšky v podmienkach dynamického parotlakového a tlakovzdušného namáhania,
 • Funkčných skúšok predmetov skúšania

Na vyhodnotenie rozsahu degradačných vplyvov na skúšané predmety alebo zariadenia a stanovenie, či skúšaný predmet alebo zariadenie ešte vyhovuje pre dané použitie, alebo už došlo k vyčerpaniu jeho úžitkových vlastností sa používajú merania jeho rôznych mechanických parametrov. Sú to napríklad merania pevnosti v ťahu a ťažnosti, ktoré sa vykonávajú pomocou trhacieho stroja. Počas skúšky sa skúšobné teleso v tvare lopatky, pásika alebo rúrky naťahuje konštantnou rýchlosťou v trhacom stroji pozdĺž svojej hlavnej osi až do okamihu pretrhnutia. Meria sa zaťaženie skúšobného telesa a jeho predĺženie.

Jednou z metód na zisťovanie materiálových konštánt skúšaných predmetov je termická analýza materiálov. V laboratóriu LZK sa termická analýza materiálovo vykonáva pomocou diferenciálnej snímacej kalorimetrie. Pri tejto metóde sa rozdiel medzi tepelným tokom (energiou) dodávaným skúšobnej vzorke a referenčnej vzorke meria ako funkcia teploty a/alebo času, pričom skúšobná a referenčná vzorka sú vystané zvolenému teplotnému programu. Pomocou tejto skúšky je možné stanoviť vlastnosti materiálu potrebné napríklad pre skúšku zrýchleného teplotného starnutia alebo pre vyhodnotenie jeho zostarnutia.

Seizmická skúška patrí ku skúškam procesu kvalifikácie prvkov a zariadení SKR, strojných a elektro, alebo aj celých súborov prvkov (panely, pulty, rozvádzače, alebo montážne rámy s namontovanými prístrojmi a zariadeniami), aby sa dokázalo, že sú schopné udržať si svoju seizmickú odolnosť.

Základné odporučenia a normy pre seizmické skúšky sú v medzinárodnej norme STN IEC 60980 a Štandarde IEEE 344.

Vo všeobecnosti sú seizmické zaťaženia definované pomocou RRS (Požadované spektrum odozvy). Vzhľadom k tomu, že prvky sú umiestnené na rôznych podlažiach, je nutné vytvoriť RRS pre každé podlažie, kde sú skúšané prvky umiestnené.

Postupný pohyb môže byť realizovaný rôznym tvarom budiacich vĺn STN IEC 60980, čl. 6.4): a) vlny s väčším počtom kmitočtov: - náhodné vibrácie, prevádzkové záznamy b) vlny s deterministickým kmitočtom - sínusový priebeh s konštantným kmitočtom, sínusové rázy, rozmietaný sínus, ostatné tvary vĺn.

Skúšky sa vykonávajú na elektrodynamickej alebo hydraulickej seizmickej stolici.

Divízia zabezpečuje aj meranie vlastností káblov pomocou meracieho systému ECAD 1100. Uskutočňujeme merania a dlhodobé posudzovanie vlastností kabeláže aj priamo v miestach inštalácie a v priestoroch jadrových elektrární.

Pomocou meracieho systému sa dajú vyhodnotiť:

 • DC a AC parametre (DC izolačný odpor, impedancia, indukčnosť, fáza, merania do 40kHz)
 • izolačný odpor (merané v závislosti na čase - doba trvania skúšky môže byť nastavená na 60 s , 180 s alebo 600 s )
 • parametre izolácie kábla (DAR - Dielectric Absorption Ratio, polarizačný index, kapacita, faktor kvality, stratový činiteľ)
 • iné

Kontakt:

VUJE, a.s.
Kvalifikácia zariadení


Okružná 5, 918 64 Trnava, Slovenská republika
Vedúci laboratória: Martin Kabát
Tel: +421 33 599 1745
E-mail: martin.kabat@vuje.sk
Web: www.vuje.sk/sluzby/laboratorium-kvalifikacie-zariadeni