Detail článku

14.10.2021 Novinky

VUJE ukončilo dôležitú etapu v procese vyraďovania veľkorozmerných komponentov primárneho okruhu JE V1

Pri vstupe do Európskej únie sa Slovensko zaviazalo vyradiť 2 odstavené bloky JE V1 v Jaslovských Bohuniciach. Súčasťou vyraďovania JE V1 je aj projekt D4.2 a VUJE, a.s., v ňom zastrešuje vyraďovanie hlavných kontaminovaných komponentov primárneho okruhu, vrátane pomocných systémov, nachádzajúcich sa v desiatkach miestností hermetickej zóny JE V1. V týchto dňoch bola ukončená fragmentácia posledného z 12 kusov hlavných cirkulačných čerpadiel (HCČ), ktoré spolu s 24 ks hlavných uzatváracích armatúr a 12 slučkami hlavného cirkulačného potrubia tvorili dôležitú súčasť primárneho okruhu oboch blokov JE V1.

VUJE ukončilo dôležitú etapu v procese vyraďovania veľkorozmerných komponentov primárneho okruhu JE V1

„Definitívne tak bola zavŕšená ďalšia významná časť projektu D4.2, zahŕňajúca demontáž a fragmentáciu častí slučiek primárneho okruhu, cez ktoré prúdila chladiaca voda, od reaktora až po parogenerátory“, potvrdzuje vedúci 40-členného tímu za VUJE Matej Zachar.

Na fragmentáciu uvedených častí primárneho okruhu boli využívané najmä dve novo navrhnuté a vyrobené pracoviská suchého rezania - kontajner s lanovou pílou a pásová píla. 

Celkovo bolo v rámci tejto časti projektu demontovaných a fragmentových viac ako 1000 ton kovových materiálov, pričom z doterajších skúseností vyplýva, že po aplikácii podemontážnej dekontaminácie je možné veľkú časť z nich uvoľniť do životného prostredia.

Foto: Javys, a.s. 

Prípravné práce pre následnú demontáž a fragmentáciu HCČ boli zahájené v roku 2018 a po sprevádzkovaní pracoviska suchého rezania na prvom bloku JE V1 sa v októbri 2019 začala fragmentácia prvej ulity HCČ. 

„Významným krokom v procese bolo sprevádzkovanie pôvodného dekontaminačného uzla JE V1 (DKP 4), v dôsledku čoho bolo možné významne redukovať dávkovú záťaž pracovníkov realizujúcich následné rozoberanie snímateľných častí HCČ,“ vysvetľuje vedúci projektu Matej Zachar „Následne bola v novembri 2020 kompletne ukončená fragmentácia prvých 6 ks HCČ a v septembri tohto roka aj zvyšných 6 kusov,“ uzatvára. 

Foto: Javys, a.s. 

Unikátny projekt D4.2 Demontáž veľkorozmerných komponentov primárneho okruhu JE V1 je vôbec prvý, ktorý komplexne rieši vyraďovanie všetkých kľúčových komponentov jadrovej elektrárne typu VVER-440. Je nastavený tak, že všetky časti primárneho okruhu sú fragmentové priamo na mieste a až následne sa tieto fragmenty spracovávajú ďalej v súlade s ich fyzikálnymi a rádiologickými parametrami. Ide o bezpečnú, efektívnu a ekonomickú likvidáciu častí odstavených blokov elektrární, ktorú riadi spoločnosť JAVYS, a.s. a spolufinancuje Európska únia prostredníctvom Európskej banky pre obnovu a rozvoj. 

VUJE, a.s., na projekte pracuje v konzorciu s Westinghouse Španielsko – Westinghouse Švédsko.

Matej Zachar, vedúci projektu za VUJE, a.s.

Foto: Javys, a.s.