Article details

17.11.2022 News

10. ročník seminára organizovaný Divíziou diagnostiky JEZ VUJE sprevádzal vysoký záujem odborníkov aj prezentácií, hodnotí vedúca oddelenia štrukturálnych analýz Jana Petzová

Odborný seminár s názvom „Využitie výsledkov úloh, riešených v oddeleniach štrukturálnych analýz a kontroly JEZ, pre spoľahlivú a bezpečnú prevádzku JE na Slovensku a v Českej republike“ sa konal v novej lokalite piešťanského hotela Pavla a zúčastnilo sa ho až 70 účastníkov z príbuzných spoločností, inštitúcií a škôl: Slovenské elektrárne, ČEZ, JAVYS, Úrad jadrového dozoru SR aj ÚJV Řež, ŠKODA-JS, Slovenská technická univerzita Bratislava, Univerzita Cyrila a Metoda Trnava či Trnavská univerzita Trnava.

10. ročník seminára organizovaný Divíziou diagnostiky JEZ VUJE sprevádzal vysoký záujem odborníkov aj prezentácií, hodnotí vedúca oddelenia štrukturálnych analýz Jana Petzová

Stretnutie sa konalo v dňoch 14. až 16. 11. 2022 v réžii vedúcej oddelenia štrukturálnych analýz Divízie diagnostiky jadrovo – energetických zariadení VUJE, a. s., Jany Petzovej, s ktorou sme viedli rozhovor.

Čo najviac oceňujete na týchto spoločných stretnutiach, ktoré trvajú už 10 rokov? Čo je okrem odovzdávania si skúseností ich pridanou hodnotou?

Seminár sme začali pred 10 rokmi organizovať s cieľom získať vhodný priestor pre vyjasnenie otvorených otázok a výsledkov riešenia aktuálnych problematík v oblasti monitorovania JEZ na Slovensku s partnermi. Na základe pozitívnych ohlasov z prvého stretnutia sa priebežne rozšíril jeho program aj o účasť prizvaných odborníkov s cieľom teoretickej podpory riešených projektov. Dnes už počet aktívnych účastníkov dosahuje číslo 70 a okamžité reakcie účastníkov poukazujú na stále zvyšujúcu sa odbornú úroveň príspevkov a následných diskusií. Na základe priamych výstupov semináru vzniklo už viacero spoluprác v rámci riešenia spoločných projektov v oblasti monitorovania jadrovo – energetických zariadení, ale napríklad aj príprav normalizácie nových metodík. 

V čom bol 10. ročník seminára výnimočný?

Okrem toho, že bol výročný, desiaty, organizoval sa aj v roku, keď za spoločnosť VUJE oslavujeme 45. výročie vzniku. Už to robilo naše stretnutie sa výnimočným. Odborne bol výnimočný najmä najväčším počtom príspevkov a prezentácií prác.

Ako výnimočnú pridanú hodnotu si vysoko cením fakt, je že spája vysoko špecializovaných odborníkov a dáva možnosť získavať nové kontakty a spoznávať ľudí, priamo sa podieľajúcich na riešení veľkých a úspešných projektov. Takto získané osobné kontakty sú na nezaplatenie (úsmev).

O koho prezentáciu či prednášku bol najväčší záujem?

Úprimne na to neviem jednoznačne odpovedať. Napriek tomu, že som osobne zostavovala harmonogram odborných príspevkov, veľmi ma prekvapil rozsah výstupov a informácií prezentovaný rôznymi partnermi. Prezentácie partnerov z ÚJD SR, SE, ČEZ, ŠKODA JS, ale aj ďalších, priniesli nové poznatky a ukázali nové možnosti v oblasti pôsobenia nášho oddelenia, a aj celej divízie.

Osobne ma veľmi zaujali aj prezentácie niektorých mojich kolegov – pri svojej práci totiž nie vždy máme čas a možnosť lepšie spoznať aj významné úspechy pri projektoch profesionálov z našej, rovnakej divízie. 

Zvyšujúcu sa odbornú úroveň, samozrejme, potvrdzovali aj okamžité priame kladné ohlasy účastníkov seminára.

Jana Petzová, organizátorka odborného seminára, vedúca oddelenia štrukturálnych analýz Divízie diagnostiky JEZ VUJE, a. s.


Čo konkrétne prezentovala divízia VUJE, a. s.?

Aktívne sa do odborného programu zapojili hlavne pracovníci z oddelenia štrukturálnych analýz a oddelenia NDT kontroly JEZ. Avšak v rámci diskusie sa prezentovali aj zástupcovia oddelenia hodnotenia životnosti, či oddelenia konštrukcie z  divízie diagnostiky JEZ.

Prezentovali sme naše aktuálne činnosti, ale aj nové ponuky a plánované projekty v oblasti monitorovacích programov  hodnotenia zmien materiálov, v oblasti podpory dlhodobej prevádzky JEZ, aktuálne riešené expertízne problémy pre SE a ČEZ, ale aj našu aktuálnu účasť v európskych projektoch STRUMAT- LTO a DELISA-LTO.

Príjemná atmosféra 10. ročníka seminára, ktorú sa snažíme každoročne pre našich partnerov vytvoriť, prispela ku konštruktívnemu dialógu, kvalite našich vzťahov, a vygenerovala množstvo podnetov a odporúčaní pre ďalšiu odbornú spoluprácu.

Zástupcovia Divízie diagnostiky jadrovo – energetických zariadení VUJE, a. s., s jej riaditeľom a členom predstavenstva Adrianom Kovalykom (v strede).