Article details

26.05.2022 Our people

Aktuálne výsledky hodnotenia životnosti hlavných komponentov primárneho okruhu boli témou seminára pre partnerov SE a ÚJD SR

Presný názov májového seminára 2022 bol Hodnotenie životnosti hlavných komponentov primárneho okruhu a technická podpora programov riadenia starnutia jadrových elektrární Bohunice a Mochovce. Organizovalo ho oddelenie životnosti jadrovo-energetických zariadení divízie diagnostiky JEZ VUJE, a. s.

Aktuálne výsledky hodnotenia životnosti hlavných komponentov primárneho okruhu boli témou seminára pre partnerov SE a ÚJD SR

Zástupcom Slovenských elektrární, a.s., a inšpektorom Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky sme odprezentovali výsledky úloh riešených na oddelení v priebehu ostatných dvoch rokov. Išlo o aktuálne výsledky hodnotenia životnosti hlavných komponentov primárneho okruhu, postupy pri stanovení prípustných rozmerov chýb v hlavnom cirkulačnom potrubí aj analýz švihov vysoko energetických potrubí a ďalšie činnosti. 

Slovenské elektrárne prezentovali praktické využitie pevnostných výpočtov komponentov a potrubí primárneho okruhu pri vyhodnocovaní výsledkov nedeštruktívnych skúšok (NDT) a pri kvalifikácii systémov NDT. 

Veľmi zaujímavá bola praktická ukážka kontroly parogenerátora (PG) vysokorýchlostnou rotačnou sondou, ktorá by mala významne urýchliť a spresniť kontrolu rúrok PG. 

Spoločne s oddelením štrukturálnych analýz bol odprezentovaný aj pevnostný výpočet opravy a expertízne posúdenie príčin poškodenia impulznej línie merania tlaku medzikrúžkového priestoru horúceho kolektora PG32. 

Prítomní zástupcovia SE, a.s., aj inšpektori ÚJD SR ocenili prínos seminára o výsledkoch rôznych projektov ako aj možnosť vzájomnej odbornej diskusie k aktuálnym prevádzkovým problémom jadrových elektrární na Slovensku.

Celý program čítajte TU

Obmedzovač švihu potrubia.

Prípravok na fixáciu heterogénneho zvaru potrubia rozvodu napájacej vody parogenerátora.

Výpočtový model potrubia sprchového systému.