Article details

01.10.2022 News

Výskum fyzikálnych, technických a materiálových aspektov vysokoteplotných reaktorov s potenciálom výroby vodíka

Riešime ďalší výskumný projekt financovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov

Výskum fyzikálnych, technických a materiálových aspektov vysokoteplotných reaktorov  s potenciálom výroby vodíka

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra schválila v septembri 2022 projekt HydroGenIV, ktorý spolu s troma fakultami Slovenskej technickej univerzity realizuje spoločnosť VUJE, a. s.

Projekt rieši tieto dve hlavné výskumné oblasti:

1) Vyriešenie aktuálnych otvorených problémov v poznaní a pochopení fyzikálnych a technických otázok vo vzťahu k vysokoteplotným reaktorom a spoľahlivú simuláciu relevantných termohydraulických procesov;

2) Podstatné rozšírenie spektra konštrukčných materiálov pre vysokoteplotné technológie s potenciálom výroby vodíka.

 

Karta projektu ITMS2014+: HydroGenIV

 

Po ukončení realizácie projektu HydroGenIV budú dosiahnuté výstupy projektu:

  • Validovaný softvérový produkt použiteľný na predikciu výkonových parametrov plynového transportného systému tepla v dynamickom režime v rozsahu parametrov teplonosného média pri teplotách do 800 °C a tlakoch do 8 MPa;
  • Systém na iniciovanie samoťažného efektu v héliovej slučke;
  • Validovaný výpočtový model a výpočtový nástroj pre projektovanie a analytické hodnotenie vysokoteplotných technológií pracujúcich s inertnými plynmi;
  • Overené metodiky pre analytické ocenenie vplyvu hélia na krehnutie ocelí a modelových zliatin na báze železa.

Výsledkom projektu teda bude overenie danej technológie simulácie komplexných javov a procesov GFR na úrovni TRL4.

 

Publikačná činnosť v rámci projektu HydroGenIV:

        

Tieto výstupy vznikli vďaka podpore v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra projektu „Výskum fyzikálnych, technických a materiálových aspektov vysokoteplotných reaktorov s potenciálom výroby vodíka“, kód projektu ITMS2014+: 313011BUH7, ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

  • Petzová Jana, Adamech Marek, Slnek Dávid - Application of small punch testing methods for thermal ageing assessment at steam generators materials from decommissioned V1 NPP to LTO support on VVER type units in Slovakia