Article details

26.01.2024 News

Fotovoltické zariadenie FVZ VUJE

S podporou Európskych štrukturálnych a investičných fondov prispejeme k trvalo udržateľnému rozvoju

Fotovoltické zariadenie FVZ VUJE

Informácie o Európskom fonde regionálneho rozvoja nájdete tu: EFRR

Slovenská inovačná a energetická agentúra v novembri 2023 podporila projekt výstavby fotovoltického zariadenia, ktorý realizuje spoločnosť VUJE, a. s., v mieste jedného zo svojich pracovísk na Zavarskej ulici v Trnave. Projekt s názvom „Fotovoltické zariadenie FVZ VUJE - TT Zavarská 11“ bol podaný do výzvy OPKZP-PO4-SC411-2023-82 zameranej na výstavbu zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny v rámci končiaceho Operačného programu Kvalita životného prostredia.

Číslo projektu:  NFP310041DNB1

Cieľ projektu: Zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR prostredníctvom realizácie výstavby zariadenia na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny. Inštaláciou FVZ VUJE bude dosiahnuté zníženie energetickej náročnosti komplexu budov ako aj zvýšenie energetickej efektívnosti technologických systémov.

Trvanie realizácie projektu: 09/2023 – 12/2023

Po ukončení realizácie projektu predpokladáme:

  • Zníženie emisií skleníkových plynov o 14,625 t ekviv. CO2 ročne;
  • Zvýšenie kapacity výroby elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov o 0,1012 MWe;
  • Množstvo elektrickej energie  vyrobenej v zariadeniach OZE: 87,57 MWh/rok.